Quản lý chất lượng bệnh viện

Lớp tập huấn an toàn người bệnh năm 2020

Hiện nay, nhu cầu về khám chữa bệnh của người dân ngày càng cao cả về chất lượng và số…

Quản Lý Chất Lượng Trong Răng Hàm Mặt

Bệnh viện Răng Hàm Mặt là bệnh viện hàng đầu trong chuyên ngành răng hàm mặt tại TP. Hồ Chí…

Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TPHCM: Tất cả vì người bệnh

Với ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn người bệnh (ATNB) hướng đến bệnh nhân là trung tâm,…