Đào tạo Bác sĩ thực hành

Thông báo

Về việc chiêu sinh “Chương trình đào tạo thực hành để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THỰC HÀNH TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH