Giới thiệu hội nghị, hội thảo

Hội thảo hội nghị là một sự kiện tổ chức chặt chẽ với mục đích chính là giao lưu, trao đổi thông tin, và thảo luận về các vấn đề quan trọng trong một lĩnh vực cụ thể. Nó có thể bao gồm nhiều định dạng như các buổi hội thảo chuyên sâu, hội nghị lớn, triển lãm thương mại, và nhiều hoạt động tương tác khác nhau.