BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH THEO THÔNG TƯ 21/2023/TT-BYT VÀ THÔNG TƯ 22/2023/TT-BYT

1. Bảng giá BHYT theo TT22/2023

2. Bảng giá KCB (không BHYT) theo TT21/2023 (Theo NQ 39/HĐND)

3. Bảng giá dịch vụ KCB theo yêu cầu