Văn bản - Công văn

STT Số văn bản Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
1 35/2016/TT-BYT Thông tư ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
Văn bản pháp luật

01/09/2020

2 50/2017/TT-BYT Thông tư 50/2017/TT-BYT sửa đổi bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám chữa bệnh
Văn bản pháp luật

01/09/2020

3 25/2008/QH12 Luật Bảo hiểm y tế
Văn bản pháp luật

31/08/2020

4 148/2018/NĐ-CP Thông tin văn bản 148/2018/NĐ-CP Văn bản pháp luật

31/08/2020