Thông báo

Tin tức - Thông báo Ngày đăng: 10/07/2024

Về việc triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn

Gói thầu số 1: Mua sắm hóa chất, vật tư y tế và vật liệu nha khoa năm 2024. Thuộc dự toán mua sắm hóa chất, vật tư y tế và vật liệu nha khoa năm 2024