THƯ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Tin tức - Thông báo Ngày đăng: 16/11/2023

Kính gửi: Các Quý Công ty

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thấu

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 về việc quy định chỉ tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sâm nhằm duy trì hoạt động thường. xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp,

Căn cứ Thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế về quy định về trang phục y tế;

Căn cứ Quyết định số 3859/QĐ-SYT ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bệnh viện Răng Hàm Mặt;

Căn cứ nhu cầu thực tế của các Khoa Phòng tại Bệnh viện liên quan đến nhu cầu cung cấp đồng phục. Phòng Hành chính Quản trị chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu: May đồng phục nhân viên y tế năm 2023, gồm các nội dung như sau: