Thông báo

Tin tức - Thông báo Ngày đăng: 20/09/2023

Về việc kết quả nhà thầu không trúng thầu. Gói thầu hóa chất, dụng cụ, vật tư y tế rẻ tiền, mau hỏng