THÔNG BÁO

Tin tức - Thông báo Ngày đăng: 06/07/2021

Về việc các nhà thầu đạt kỹ thuật và không đạt kỹ thuật gói thầu số 1 – mua sắm hóa chất và vật tư y tế 2020 – 2021 thuộc dự toán mua sắm hóa chất, vật tư y tế 2020 – 2021