Phòng Tài chính Kế toán

Phòng chức năng Ngày đăng: 28/01/2020

– Phòng Tài chính Kế toán được thành lập từ ngày 18/01/1991 tại Trung tâm Răng Hàm Mặt, nay là Bệnh viện Răng Hàm Mặt. Phòng TCKT có 15 cán bộ nhân viên, doThS. Đàm Quốc Việt làm trưởng phòng.

– Phòng Tài chính Kế toán là phòng chức năng của Bệnh viện, thực hiện nhiệm vụ của quản lý các nguồn vốn Ngân sách Nhà nước cấp, viện phí, BHYT, viện trợ, vốn vay và các nguồn vốn khác, quản lý tài sản,vật tư của bệnh viện nhằm phục vụ khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học.

– Trong những năm qua phòng Tài chính Kế toán luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao.