Phòng Quản lý Chất lượng

Phòng chức năng Ngày đăng: 30/01/2020

– Phòng Quản Lý Chất Lượng được thành lập vào ngày 07/05/2015 gồm 05 nhân sự, dưới sự điều hành của Trưởng Phòng: BS.CKI. Huỳnh Thanh Hùng.

 – Phòng Quản Lý Chất Lượng là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện

  • Thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;
  • Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;
  • Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận