Bác sĩ

BS. CKI ĐẶNG NGUYÊN KHANH

BS. CKI BẢO PHƯỚC ĐỨC

ThS. BS. ĐOÀN MẠNH ĐẠT

BS. TRẦN THANH THẢO

BS. CKI NGUYỄN MINH ĐĂNG

BS. ĐỖ THẾ TRUYỀN