Thông báo về việc kết quả nhà thầu không trúng thầu

Tin tức - Thông báo Ngày đăng: 22/02/2023

Gói thầu số 2: Hóa chất, vật tư y tế và vật liệu nha khoa năm 2022. Thuộc dự toán mua sắm hóa chất vật tư y tế và vật liệu nha khoa năm 2022.