Phòng Vật tư trang thiết bị

Phòng chức năng Ngày đăng: 26/01/2020

– Phòng Vật tư trang thiết bị được thành lập năm 1998 theo qui chế Bệnh viện của Bộ Y Tế ban hành cho Bệnh viện chuyên khoa hạng II. Trước đó, Phòng Vật tư trang thiết bị là một bộ phận của khoa Dược bệnh viện.

– Phòng Phòng Vật tư trang thiết bị gồm 03 bộ phận:

  • Bộ phận hành chính: bao gồm công tác thống kê, theo dõi và quản lý các Vật tư-Thiết bị trong toàn bệnh viện.Bộ phận kho: bảo quản và cấp phát các loại Vật tư- Thiết bị.
  • Bộ phận bảo trì, sửa chữa.
  • Bộ phận kho: bảo quản và cấp phát các loại Vật tư – Thiết bị.

– Tập thể nhân sự phòng gồm có 07 cán bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng đầy đủ và xử lý kịp trang thiết bị vật tư y tế cho bệnh viện nhằm đảo bảo sự vận hành an toàn, hiện đại, đáp ứng yêu cầu mục tiêu nâng cao chất lượng bệnh viện.