Phòng Công nghệ Thông tin

Phòng chức năng Ngày đăng: 24/01/2020

I. Lịch sử hình thành và phát triển:
Căn cứ theo công văn số 6101/SYT-HĐQLCL-KCB của Sở Y Tế ngày 15/10/2014 về việc khuyến cáo ứng dụng CNTT, ngày 07/05/2015 phòng Công Nghệ Thông Tin được thành lập (Tiền thân là Tổ vi tính trực thuộc Phòng Kế hoạch Tổng hợp).

II. Tổ chức và nhân sự:
Tổng số viên chức và người lao động tại Phòng Công Nghệ Thông Tin gồm 6 cán bộ. Trong đó:

 • Phụ trách Phòng: CN. Nguyễn Đình Thái Nguyên
 • Trình độ đại học: 6 cán bộ. Trong đó 4 kỹ sư, 2 cử nhân.

III. Chức năng – nhiệm vụ:

1. Chức năng:

 • Là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về mọi hoạt động CNTT trong Bệnh viện

2. Nhiệm vụ:

 • Xây dựng kế hoạch và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị. Tham mưu cho Ban giám đốc về các nội dung công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, kế hoạch mua sắm trang thiết bị tin học thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng;
 • Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng và với cơ quan Bộ Y tế và các đơn vị sự nghiệp có liên quan.
 • Đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý các hoạt động của bệnh viện trong công tác khám chữa bệnh.
 • Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của đơn vị cho cán bộ, viên chức của đơn vị.
 • Đề xuất những giải pháp hoặc kiến nghị về công nghệ thông tin với Ban giám đốc nhằm bảo đảm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình.

IV. Thành tích nổi bật:
Phòng Công Nghệ Thông Tin từ lúc thành lập hoạt động đến nay không ngừng đóng góp và xây dựng vì sự phát triển của bệnh viện, đã triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin tại Bệnh viện, đã đạt được trong những lĩnh vực của quản lý Bệnh viện như sau:

 • Triển khai phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện với đầy đủ các phân hệ: Quản lý tiếp đón bệnh nhân, cấp mã số bệnh nhân, hệ thống chờ khám bệnh, quản lý bệnh nhân khám bệnh ngoại trú, quản lý bệnh nhân điều trị ngoại trú, quản lý bệnh nhân điều trị nội trú, quản lý viện phí ngoại trú, quản lý viện phí nội trú, quản lý bảo hiểm y tế, quản lý kê đơn thuốc ngoại trú, quản lý kê đơn thuốc nội trú, quản lý kho, quản lý hồ sơ bệnh án khi bệnh nhân đã xuất viện, quản lý báo cáo thống kê, quản lý kết quả cận lâm sàng, quản lý chẩn đoán hình ảnh, quản lý cận lâm sàng, Website/Cổng thông tin…
 • Triển khai và hỗ trợ báo cáo cho các khoa phòng chuyển dữ liệu lên 2 cổng thông tin: www.gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn, http://congdulieuyte.vn để kịp tiến độ theo yêu cầu BHXH, Sở Y tế TPHCM, Bộ Y tế.
 • Quản lý hệ thống CNTT trong bệnh viện được thông suốt, đảm bảo, đáp ứng, cung cấp thiết bị tin học theo dự trù của các khoa phòng, sửa chữa các thiết bị tin học.