Thông báo

Tin tức - Thông báo Ngày đăng: 07/02/2024

V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Gói thầu mua sắm vật tư y tế, vật liệu cấy ghép nha khoa năm 2023. Thuộc dự toán mua sắm vật tư y tế, vật liệu cấy ghép nha khoa năm 2023