Phòng Tổ Chức Cán Bộ

Phòng chức năng Ngày đăng: 22/01/2020

– Phòng Tổ chức cán bộ được thành lập vào tháng 1 năm 1991 với tên gọi ban đầu là Phòng Tổ chức Hành chính do BS Hà Thị Nga giữ chức vụ Trưởng phòng. Từ năm 1998 đến nay, Phòng Tổ chức cán bộ hoạt động độc lập.

– Phòng Tổ chức Cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám Đốc Bệnh Viện và chịu trách nhiệm trước Giám Đốc về tổ chức thực hiện công tác về tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh Viện và đồng hành cùng các phòng ban khác trong việc xây dựng Bệnh viện trong sạch, vững mạnh.